Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści
Centrum Usług Społecznych
w Kurzętniku
ul. Dworcowa 8
13-306 Kurzętnik
tel. 564748050
fax. 564740633
UWAGA!
Proszę ustawić prędkość faxu na "mała" (V.29)
cus@kurzetnik.eu

Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-29520-94963-EEGHF-13


 


Kontakt do pracowników

Punkt informacyjny
parter - tel. 564748050Świadczenia rodzinne
parter pokój numer 2 - tel. 564748056
Beata Szymańska
Karolina Kłosowska
Barbara Granica
Justyna Mika


Dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Stypendia szkolne
piętro pokój numer 8 - tel. 564748052
Mariusz Śliwiński

Projekty i programy unijne.
piętro pokój numer 8 - tel. 564748052


Rejony Pracy Socjalnej
Rejon I parter pokój numer 4 - tel 564748058
starszy pracownik socjalny Anna Pawłowska
Miejscowości
Marzęcice, Szafarnia.
Kurzętnik ulice: Betoniarska, Lawendowa, Liliowa

Rejon II parter pokój numer 4 - tel 564748058
starszy pracownik socjalny Martyna Melkowska
Miejscowości
Lipowiec, Nielbark (wszystkie ulice), Tereszwewo
Kurzętnik ulice: Grunwaldzka, Jagiełły, Łąkowa, Rynek

Rejon III parter pokój numer 3 - tel 564748057
starszy pracownik socjalny Iwona Topij
Miejscowości
Brzozie Lubawskie, Kąciki, Krzemieniewo, Otręba
Kurzętnik ulice: Jaśminowa, Kopernika, Kwiatowa, Młodości, Nad Drwęcą, Olbetowska, Piaskowawa, Podgórna, Różana, Zaułek Widok

Rejon IV parter pokój numer 3 - tel 564748058
starszy pracownik socjalny Anna Olęcka
Miejscowości:
Bratuszewo, Kamionka, Małe Bałówki, Mikołajki. Wawrowice
Kurzętnik ulice: Kościelna, Lidzbarska, Ogrodowa, Okólna, Parkowa, Polna, Rzeczna, Sienkiewicza, Wodna, Żurawia.

Rejon V parter pokój numer 4 - tel 564748057
specjalista pracy socjalnej Izabela Pietras
Miejscowości:
Sugajenko, Tomaszewo, Wielkie Bałówki
Kurzętnik ulice. Dworcowa, Grudziądzka, Hunta, Kościuszki, Mickiewicza, Na Stoku, Radosna, Sikorskiego, Słoneczna, Storczykowa, Szkolna, Świerkowa, 21-Stycznia, Wybudowanie, Zamkowa


Asystent Rodziny - tel 564748057, 564748058
Barbara Grześ
Sylwia Mówińska
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:
1. Administratorem danych jest Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, ul. Dworcowa 8, 13-306 Kurzetnik, mail: cus@kurzetnik.eu
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: kontakt@iod-rd.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w związku z realizacją obowiązku prawnego nałożonego na Administratorze na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Administratora;  
4. Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów, jednakże nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa w związku z uprawnieniami stron postępowania oraz obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przez administratora danych osobowych.
5. Państwa dane mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu
zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, innym urzędom z zakresie obowiązujących przepisom oraz podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, po okresie, o którym mowa powyżej.
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści