Dodatek węglowy - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostają

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477). 6.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Organem do którego składany jest wniosek o wypłatę dodatku węglowego  jest Wójt Gminy Kurzętnik.

Wzór wniosku o ododatek węglowy [PDF]
Wzór wniosku o ododatek węglowy [PDF] (wersja interaktywna)
Obowiązek informacyjny RODO [PDF]


Wnioski skladane w postaci plików pdf/doc za pomocą  platformy ePUAP  musza być podpisne profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Narzędzie do podpisywania plików pdf/doc profilem zaufanym https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
Narzędzie do podpisywania plików pdf/doc kwalifikowanym podpisem elektronicznym zapewniają wystawcy kwalifikowanych podpisów elektronicznych.


UWAGA
Pracownicy Urzędu Gminy w Kurzętniku i Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku nie pomagają w wypełnieniu i nie przyjmują wniosków na dodatek węglowy poza Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku.


gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści