Program "Posiłek w szkole i w domu” - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Program "Posiłek w szkole i w domu”

Dofinansowania budżetu państwa
Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz wśród osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, z terenu naszej gminy.
Na realizację Programu otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Program realizuje CUS Kurzętnik
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści