Centrum Usług Społecznych w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


O projekcie

Projekty Archiwalne > Projekty 2009

Program aktywnej integracji społecznej
i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w gminie Kurzętnik

Cel ogólny projektu:

Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej z terenu gminy Kurzętnik.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie jakości pracy GOPS Kurzętnik poprzez kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego
  • wzrost umiejętności wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez zatrudnienie animatora lokalnego, dwóch asystentów rodzinnych i treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla 18 osób objętych PAL
  • rozwój form aktywnej integracji społecznej i zawodowej 53-osobowej grupy mieszkańców gminy, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo klientów GOPS w Kurzętniku poprzez kontrakty socjalne i PAL, w ramach których otrzymają wsparcie przygotowujące do powrotu na rynek pracy
  • zwiększenie umiejętności psychospołecznych uczestników projektu
  • zdobycie zdolności komunikacyjnych
  • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły.


Odbiorcy projektu:

To 53 -osobowa grupa mieszkańców gminy Kurzętnik, wieku 15-64lat. Głównym powodem wybrania tych osób jest potrzeba ich natychmiastowej ,intensywnej aktywizacji. Są to osoby z niskimi i zdezaktualizowanymi kwalifikacjami/umiejętnościami społeczno-zawodowymi, którzy wymagają wsparcia z uwagi na zagrożenie wykluczeniem społecznym spowodowanym nieaktywnością zawodową i trudnymi warunkami socjalno-bytowymi.

Działania w projekcie

Poprzez uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej 35 uczestników projektu zostanie objętych programem reintegracji społecznej i zawodowej. Będą oni uczestniczyć w treningu umiejętności interpersonalnych, w poradnictwie psychologicznym, socjalnym, doradztwie zawodowym i w zakresie pełnienia podstawowych funkcji społecznych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, nauce podstaw obsługi komputera i Internetu. Dzięki zajęciom realizowanym w klubie uczestnicy zwiększą swoje szanse na znalezienie pracy, a w konsekwencji doprowadzą do ich usamodzielnienia ekonomicznego. Dzięki poradnictwu zawodowemu będzie ułatwiony wybór odpowiedniego zawodu. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach aktywizacyjnych oraz w kursie prawo jazdy kat. B.

Realizacją programu Aktywności Lokalnej zostanie objętych 18osób oraz osoby z ich otoczenia. Działania w tym zakresie będą ukierunkowane na organizowanie społeczności lokalnych poprzez inicjowanie grup samopomocowych, zachęcanie mieszkańców do udziału w lokalnych inicjatywach, udostępnianie informacji o dostępnych usługach, budowanie pozytywnych związków między członkami społeczności.
Przy realizacji zadań PAL zastosowane zostaną 3 instrumenty o charakterze aktywizacyjnym:
-instrument aktywizacji zdrowotnej: skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia
-instrument aktywizacji społecznej: zostaną zatrudnieni animator lokalny, dwaj asystenci rodzinni, którzy przyczynią się do zwiększenia kompetencji życiowych, umiejętności społeczno-zawodowych uczestników PAL. Przeprowadzą także mediację rodzinną celem przywrócenia samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy i rozwoju nowych postaw
-instrument aktywizacji zawodowej: indywidualne konsultacje u doradcy zawodowego dla 18 uczestników PAL.
Zakłada się pokrycie kosztów zorganizowanego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży będących członkami rodzin uczestników PAL.

W ramach działań o charakterze środowiskowym-odbędą się 2 wyjazdy kulturalno-edukacyjne dla uczestników KIS i PAL, festyn integracyjno-sportowy oraz 3 spotkania integracyjne dla uczestników PAL i osób z ich otoczenia

Projekt profilowany dla osób niezatrudnionych i nieaktywnych zawodowo(korzystających długotrwale z pomocy społecznej)z działaniami ponadprogramowymi, nie występującymi dotychczas w ofercie GOPS. Kompleksowość wsparcia w projekcie-wyposażenie bezrobotnych w umiejętność sprawnego i elastycznego poruszania się po rynku pracy i wytworzenie w nich świadomości stałego inwestowania w wiedzę i w podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Świadczone będą usługi o wysokiej jakości, zwiększy się liczba

Strona Domowa | Kultura | Czytelnictwo | Wnioski elektroniczne | Czyste powietrze | Co nowego | Senior+ | 300+ | 500+ | Kurzetnicka Karta Seniora | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Deklaracja dostepnosci | Harmonogram spotkań w świetlicach | Profilaktyka zywienia w chorobach | Informacja publiczna - petycje | Informacja Publiczna - wnioski | Zamowienia Publiczne | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego