Centrum Usług Społecznych w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


O projekcie

Projekty Archiwalne > Projekty 2008

Program aktywnej integracji społecznej
i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w gminie Kurzętnik

Cel projektu

Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej

Cele szczegółowe projektu:

  • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
  • zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
  • zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
  • doskonalenie umiejętności zawodowych i podjęcie zatrudnienia


Odbiorcy projektu:

To 33-osobowa grupa mieszkańców gminy Kurzętnik, bezrobotni i nieaktywni zawodowo klienci GOPS w wieku od 18-56 lat, z niskimi i zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi, którzy poprzez kontrakty socjalne otrzymają wsparcie przygotowujące do powrotu na rynek pracy - uczestnictwo w zajęciach KIS, szkolenia zawodowe.


Działania w projekcie

W ramach realizacji projektu zastosowano jeden instrument aktywnej integracji, uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej.

Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy, gdyż zapewniamy wszystkim 33 osobom biorącym udział projekcie uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. Poprzez uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej 33 uczestników projektu zostanie objętych programem reintegracji społecznej i zawodowej uzyskując kompleksowe wsparcie. Będą oni uczestniczyć w treningu umiejętności interpersonalnych, w poradnictwie psychologicznym, socjalnym doradztwie zawodowym i w zakresie pełnienia podstawowych funkcji społecznych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, nauce podstaw obsługi komputera i Internetu. Uczestnikom projektu ukazane zostaną możliwości alternatywnego spędzania czasu wolnego i korzyści z tego płynące. Dzięki zajęciom realizowanym w klubie uczestnicy podniosą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, które zwiększą ich szanse na znalezienie pracy a w konsekwencji doprowadzą do ich usamodzielnienia ekonomicznego. Przeprowadzona zostanie diagnoza potencjału zawodowego uczestników projektu, szkolenia uwzględniają potrzeby lokalnego rynku pracy, monitoring w zakresie zajęć reintegracji zawodowej i podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Dzięki poradnictwu zawodowemu będzie ułatwiony wybór odpowiedniego zawodu, możliwość odbycia kursu, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownym certyfikatem.


Strona Domowa | Kultura | Czytelnictwo | Wnioski elektroniczne | Czyste powietrze | Co nowego | Senior+ | 300+ | 500+ | Kurzetnicka Karta Seniora | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Deklaracja dostepnosci | Harmonogram spotkań w świetlicach | Profilaktyka zywienia w chorobach | Informacja publiczna - petycje | Informacja Publiczna - wnioski | Zamowienia Publiczne | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego