Centrum Usług Społecznych w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


Zespol Interdyscyplinarny

Zespol Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny

Zespół osób oddelegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowanie procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku.

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie (Dz. U. z 2005r. ,Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Wraz z wejściem w życie od dnia 1 sierpnia 2010r. nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy. Nowymi zadaniami gminy są w szczególności:
opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.


Do zadań zespołu należy w szczególności:

  • integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inspirowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przepadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kurzętnik.

Strona Domowa | Kultura | Czytelnictwo | Wnioski elektroniczne | Czyste powietrze | Co nowego | Senior+ | 300+ | 500+ | Kurzetnicka Karta Seniora | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Deklaracja dostepnosci | Harmonogram spotkań w świetlicach | Profilaktyka zywienia w chorobach | Informacja publiczna - petycje | Informacja Publiczna - wnioski | Zamowienia Publiczne | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego