Deklaracja dostępności - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku.

     
 • Data publikacji strony internetowej:
 •    
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Status pod względem zgodności z ustawą

     

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


  Treści niedostępne

     
              
  •            W GOPS w Kurzętniku dla strony kurzetnik.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że:
          
              
  •            Strona internetowa kurzetnik.eu spełnia wymagania w 99,89%.
          
              
  •            • link nie zawiera treści ani tytułu, a atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje
          
              
  •            • nazwa łącza nie może pochodzić z obrazu
          
             Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:  
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  

   •    

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Mariusz Śliwiński.
    • E-mail: admin@kurzetnik.eu
    • Telefon: 564748052

    • Każdy ma prawo:

         
     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     •    
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     •    
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
     • Żądanie musi zawierać:

          
      • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
      •    
      • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
      •    
      • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
      • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


       Skargi i odwołania

       Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

       • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku
       • Adres: ul. Dworcowa 8 13-306 Kurzętnik
       • E-mail: gops@kurzetnik.eu
       • Telefon: 564748051
       • Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.


        Dostępność architektoniczna

        Dostępność architektoniczna

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku ul. Dworcowa 8 13-306 Kurzętnik.

        Do budynku prowadzi1 wejście.  Do wejścia prowadzą schody.

        Biuro obsługi znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

        Budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach dostępny.  W budynku nie ma windy.

        Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

        W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

        W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

        Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Prezydent Miasta Będzina informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

        Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Kurzętniku możliwy jest w szczególności poprzez:

        1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: gops@kurzetnik.eu,
        2. przesyłanie faksów na numer 564740633,
        3. korespondencję pisemną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku ul. Dworcowa 8 13-306 Kurzętnik.        4.    

         Informacje dodatkowe


                

         Ułatwienia

            

         Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

            
                

         Inne informacje i oświadczenia

            

         Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. 

         Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

         gops@kurzetnik.eu
         Wróć do spisu treści