Punkt konsultacyjny - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny
Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień czynny codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

Zadania punktu:
  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyk i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
  2. Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
  3. Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
  4. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści