Koordynacja swiadczeń rodzinnych - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Koordynacja swiadczeń rodzinnych

Formy pomocy > Koordynacja swiadczeń rodzinnych
Koordynacja świadczen rodzinnych

Ogólne zasady

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie:

  • w państwach członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonii, Finlandii, we Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii w tym na Gibraltarze (zasady nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich),

  • w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinie i Norwegii, na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

  • w Szwajcarii, na podstawie umowy UE – Szwajcaria o swobodnym przepływie osób.

W przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia wychowawczego (500+) stosowne wnioski składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Jeżeli jeden z członków rodziny przebywa za granicą wówczas organ właściwy (np. gmina) przekazuje wniosek wraz z dokumentami Wojewodzie.

Również w przypadku wyjazdu jednego z członków rodziny za granicę już po przyznaniu świadczenia należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować gminę (ośrodek pomocy społecznej).

Formularz (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych/świadczenia wychowawczego
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści