Opieka wytchnieniowa - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa
Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2019
Gmina Kurzętnik
Realizuje Moduł I Programu
CEL PROGRAMU

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej (t.j. zapewnienie kilkugodzinnej opieki nad osoba niepełnosprawną w nagłych sytuacjach na przykład w czasie choroby opiekuna, potrzeby załatwienie jego pilnych spraw osobistych, nieoczekiwanego zdarzenia losowego itp.)

ADRESACI PROGRAMU

Członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczoną niepełnosprawnością łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa skierowana będzie do opiekunów niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie 240 godzin w roku.

WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA

Warunkiem otrzymania wsparcia jest dostarczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku:
  • orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długoterminowej pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  • karty oceny stanu pacjenta według zmodyfikowanej skali Barthel - wypełnionej przez lekarza specjalistę - zgodnie z symbolem orzeczonej niepełnosprawności.

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku, ul. Dworcowa 8,
tel. 564748050
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści