Stypendium szkolne - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Stypendium szkolne

Formy pomocy > Stypendium szkolne
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),
Uchwała Rady Gminy Kurzętnik nr XXIII/148/12 z dnia 26 czerwca 2012r.  w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy  Kurzętnik (Dz. Urz. Województwa Warmińsko Mazurskiego poz. 2291).

Stypendium szkolne przysługuje:
 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł - od 1 października 2012 r. wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium z 351,00 zł do 456,00 zł, przy wydawaniu decyzji będzie brane pod uwagę zarówno kryterium obowiązujące we wrześniu, jak i kryterium, które zacznie obowiązywać w październiku.
Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 j.t. ze zm.).

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Kurzętnik.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 • rodziców niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia).


Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.
Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach:
 • zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od czerwca do grudnia 2012 r.
 • internet oraz bilety autobusowe - od września do grudnia 2012 r.

Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto lub oświadczenie;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
 • zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy) lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych;
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
 • odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej - osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2011 r. (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie), w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodu.

Pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów należy złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS.

Pouczenie:
 • Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 • Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Aby uzyskać pełne informacje oraz otrzymać wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy zgłosić się do GOPS w Kurzętniku.


Wniosek o stypendium szkolne [*.pdf]gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści