Lista wniosków - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Lista wniosków

Informacja publiczna - wnioski
lp.data wpływuprzedmiot wnioskuwniosektermin wyznaczony odpowiedzidata odpowiedziforma odpowiedzi
128.03.2019
Nadesłanie odpisów, skanów lub kserokopii wszystkich umów cywilnoprawnych lub umów o pracę zawartych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku w Kurzętniku z Panią Joanną Cabaj w 2019r. w szczególnosci umowę zlecenie obejmującej okres wykonania zlecenia od dnia 1 marca 2019 r. do końca 2019 r. nawet jeśli umowa ta została zawarta dnia wcześniejszego

11.04.2019
(14 dni)
09.04.2019e-mail
204.04.2019
Udzlelenie informacji i wyjaśnień dotyczyczących przygotowania oferty na przeprowadzenie treningu umiejętności interpersonalnych i psychospołecznych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - Zapytanie ofertowe ZO/1/KIS/2019
Przeprowadzenie warsztatów przygotowania zawodowego (instrument aktywizacji zawodowej) oraz indywidualnych konsultacji u dorradcy zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczestników Klubu Integracji Społecznej -
Zapytanie ofertowe ZO/2/KIS/201

17.04.2019
(14 dni)
05.04.2019e-mail
305.05.2019
Udzielenie informacji publicznej nieprzetworzonej dotyczącej prowadzenia Biuletynu Informacji publicznej (BIP).

19.05.2019
(14 dni)
15.05.2019e-mail
428.05.2019
Udostępnienie metodologii (sposobu) wyliczenia poziomu następującego wskaźnika w projekcie "Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.2 - Infrastruktura socjalna - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego" na lata 2014-2020:.
"liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 40 w roku 2019 Prowadzenie lub koordynowanie zajęć, szkoleń, warsztatów oraz innych działań służących do aktywizacji społecznej i zawodowej minimum" 40 mieszkańców Gminy Kurzętnik

11.06.2019
(14 dni)
06.06.2019
e-mail
5
06.06.2019
Udostępnienie informacji o poziomie osiągnięcia, według stanu na dzień 31 maja 2019r., wskaźnika wynikającego z projektu "Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałanie 9.2 - Infrastruktura socjalna - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego" na lata 2014-2020.
  • liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury w roku 2019. Prowadzenie lub koordynowanie zajęć, szkoleń, warsztatów oraz innych działań służących do aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Kurzętnik.


20.06.2019
(14 dni)
19.06.2019
e-mail
6
25.06.2019
Udostępnienie informacji publicznej o sposobie raportowania osiągnięcia rezultatu "liczba osóbn korzystających ze wspartej infrastruktury w roku 2019. Prowadzenie lub koordynowanie zajęć, szkoleń, warsztatów oraz innych działań służących do aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Kurzętnik

10.07.2019
(14 dni)
10.07.2019e-mail
7
22.07.2019
Udostępnienie informacji publicznej o sposobie raportowania osiągnięcia rezultatu "liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury w roku 2019. Prowadzenie lub koordynowanie zajęć, szkoleń, warsztatów oraz innych działań służących do aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Kurzętnik

5.08.2019
(14 dni)
5.08.2019
e-mail
8
18.09.2019
Udostępninie informacji o poziomie osiągnięcia, według stanu na dzień 31 sierpnia 2019r., wskaźnika wynikającego z projektu "Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałanie 9.2 - Infrastruktura socjalna - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego" na lata 2014-2020.

"liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury w roku 2019. Prowadzenie lub koordynowanie zajęć, szkoleń, warsztatów oraz innych działań służących do aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Kurzętnik."

02.10.2019
(14 dni)
02.10.2019
e-mail
9
16.01.2020
Udostępninie informacji o poziomie osiągnięcia osiągnięcia, według stanu na dzień 31 grudnia 2019r., wskaźnika wynikającego z projektu "Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałanie 9.2 - Infrastruktura socjalna - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego" na lata 2014-2020 oraz § 6 ust. 1 Umowy nr ORG.271.1.2.2019 na prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej zawartej w Kurzętniku w dniu 15.02.2019r. pomiędzy Gminą Kurzętnik a Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska - " liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury w roku 2019. Prowadzenie lub koordynowanie zajęć, szkoleń, warsztatów oraz innych działań służących do aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Kurzętnik. Pomiar wskaźnika na podstawie na podstawie listy obecności uczestników zajęć reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Aktywności Lokalnej. Źródłem danych będzie także liczba wydanych zaświadczeń o ukończeniu programu reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Aktywności Lokalnej - pomiar na początku i na koniec każdego roku kalendarzowego.
Proszę o udzielenia informacji o osiągnięciu wyżej wymienionego wskaźnika ze wskazaniem programów i projektów oraz liczby osób, mieszkańców Gminy Kurzętnik, które ukończyły program reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach poszczególnych programów i projektów zrealizowanych w 2019r. w Centrum Aktywności Lokalnej.

30.01.2020
(14 dni)
30.01.2020
e-mail
10
19.02.2020
Udostępnienie informacji o liczbie osób korzystających w 2019r. z usług Klubu Senior+ w gminie Kurzętnik, w zakresie utrzymania trwałości zadania poprzez zapewnienie funkcjonowania placówki utworzonej w ramach modułu I Programu Senior+.

05.03.2020
(14 dni)
05.03.2020
e-mail
11
17.05.2021
Udostępnienie informacji
Z jakiego powodu nie zostały złożone powyższe wnioski na środki finansowe w ramach resortowego Programu. „Opieka wytchnieniowa” oraz " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"– edycja 2021?

Czy gmina zamierza podjąć inne działania z zakresu pomocy społecznej wychodzące naprzeciw potrzebom opiekunów osób niepełnosprawnych? Jeśli tak, prosimy o ich wymienienie i opisanie.
wniosek31.05.2021
(14 dni)
31.05.2021
e-mail
12
28.08.2023
Udostępnienie informacji

Nazwa podmiotu dostarczającego system informacji prawnej dla Zobowiązanego do
udzielenia informacji.

Nazwa systemu informacji prawnej oraz jego wersja.

Informacja o ilości dostępów, czy użytkownikiem jest wyłącznie Podmiot zobowiązany. Jeżeli są inni użytkownicy prośba o wskazanie tych podmiotów, oraz ilości przeznaczonych
dla nich dostępów.

Wartość umowy/zamówienia/faktury.

Okres na jaki dostęp został udzielony.

Umowa w wariancie odnawialnym, tj. po upływie okresu obowiązywania, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu (tak/nie).

11.09.2023
(14 dni)
29.08.2023
e-mail
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści