Fundusz alimentacyjny - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Fundusz alimentacyjny

Formy pomocy > Fundusz alimentacyjny
Fundusz Alimentacyjny

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 212 r., poz. 1228, z późn. zm).

Obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


przysługują:
1. Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki w szkole
wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia.
2. Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
3. Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.
4. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów - nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

nie przysługują:
 • Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
 • Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
 • Zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty:
 • kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej - osób z rocznika 1997 i starszych,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku 2013 wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
 • zaświadczenie albo oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013r.
 • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym w roku 2013 (m. in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego itp.),
 • oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w 2013 roku w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, PIT, itp.),
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych w 2013 roku,
 • kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów na rzecz osoby z poza rodziny w 2013r.
 • zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku 2013r.
 • zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) - oryginał,
 • informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą - oryginał,
 • prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego,
 • i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


Wnioski dotyczące funduszu alimentacyjnego rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
Od dnia 6 grudnia 2010 r. posiadanie dziecka przez osobę uprawnioną do alimentów nie ma wpływu na uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści