Nabór na partnera projektu Działanie 6.5 - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Nabór na partnera projektu Działanie 6.5

Nabory na partnerów projektu.
 
WYNIKI NABORU

Na ogłoszony, otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 6.5 Edukacja przez całe życie o numerze: FEWM.06.05-IZ.00-001/23, do wyznaczonego terminu składania ofert roku wpłynęła 1 oferta poprawna formalnie:

  - Project Hub sp. z o.o. ul. Cienista 3, 60-587 Poznań

Jako partner została wybrana oferta  Project Hub sp. z o.o. ul. Cienista 3, 60-587 Poznań,  która uzyskała 10 punktów.

 
Kurzętnik, dnia 08.08.2023 r.


------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:
Działanie 6.5 Edukacja przez całe życie
programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur  2021-2027  
o nr FEWM.06.05-IZ.00-001/23  


 
Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik/ Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, ul. Dworcowa 8, 13-306 Kurzętnik, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 9.1 Aktywna Integracja


 
 1. Cel projektu:  
Wsparcia realizacji uczenia się przez całe życie na terenie Gminy Kurzętnik
Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych               w przedmiotowym konkursie.  

 
 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Kurzętnik  przy przygotowaniu wniosku                                        o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 1. Typy działań przewidziane do realizacji
Szkolenia/ kursy z zakresu rozwijania umiejętności/ kompetencji podstawowych, zwłaszcza umiejętności cyfrowych dla osób o niskich umiejętnościach i kompetencjach,    w tym cyfrowych (szkolenia poza BUR, umożliwiające wdrażanie Upskilling pathways).

 
 1. Wymagania wobec partnera:
 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych z zakresu umiejętności podstawowych  
 3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.  

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

   
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),  
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;   
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych   

 
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 1. być sporządzone w języku polskim;  
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;  
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;  
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,  
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla   Warmii i Mazur 2021-2027 wraz z załącznikami
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  
 • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę  
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
 • nie zalega z opłacaniem podatków  

 
 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
  1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kurzętniku
  2. Na podstawie decyzji Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kurzętniku dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.  
  3. Od decyzji Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kurzętniku nie przysługuje odwołanie.
  4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane                              w konkursie.

   
 1. Sposób i termin składania ofert:
  1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać                   w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, ul. Dworcowa 8,               13-306 Kurzętnik z  dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu                 w ramach naboru dla działania 6.5”
  2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenie o naborze , to jest do dnia 06.08.2023 .  


Informacje: cus@kurzetnik.eu
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.   


 
Kurzętnik,  dnia 14.07.2023 r.


 
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści