Nabór na partnera projektu Działanie 9.4 - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Nabór na partnera projektu Działanie 9.4

Nabory na partnerów projektu.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:
9.04 FEWM Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur  2021-2027
o nr FEWM.09.04-IZ.00-001/24

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,  Gmina Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik/ Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, Dworcowa 8, 13-306 Kurzętnik ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 9.04 FEWM Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu


1. Cel projektu:
Wsparcia realizacji usług społecznych na terenie Gminy Kurzętnik
Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

2. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Kurzętnik przy przygotowaniu wniosku                                           o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

3. Typy działań przewidziane do realizacji:
 1. Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w oparciu o zdeinstytucjonalizowane formy opieki, jak np. usługi asystenckie, opiekuńcze, specjalistyczne i inne usługi opiekuńcze, oraz innych form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.
 2. Szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.
 3. Wsparcie opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 4. Poprawa dostępności usług i rozwój oferty wsparcia dziennego skierowanych do seniorów.
 5. Rozwój usług teleopieki (jako elementu wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej).
 6. Wspieranie działań w zakresie wzmacniania więzi i integracji międzypokoleniowej, w tym promujących ideę wolontariatu.
 7. Upowszechnianie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (jako część projektów wspierających).
 8. Inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji usług, m.in. wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych oraz wsparcie działań, które zapobiegać będą umieszczaniu osób wymagających wsparcia w placówkach całodobowych długoterminowych.
 9. Wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania usług społecznych w społeczności lokalnej w formule deinstytucjonalizacji.
 10. Wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym i treningowym.

4. Wymagania wobec partnera:
 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie usług opiekuńczych
 3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.

5. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 
6. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać
 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;  
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych

7. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur  2021-2027 wraz z załącznikami
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
 • nie zalega z opłacaniem podatków

8. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
  1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora CUS Kurzętnik
  2. Na podstawie decyzji Dyrektora CUS Kurzętnik, dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
  3. Od decyzji Dyrektora CUS Kurzętnik nie przysługuje odwołanie.
  4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 
9. Sposób i termin składania ofert:
  1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, Dworcowa 8, 13-306 Kurzętnik z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 9.04”
  2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 22.04.2024 r.


Informacje: cus@kurzetnik.eu

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Kurzętnik , dnia 29.03.2024 r.


 
Na ogłoszony, otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 9.04 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 o numerze: FEWM.09.04-IZ.00-001/24, do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta poprawna formalnie:

1. Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska
  

Jako partner została wybrana oferta Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  i Niesamodzielnych ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska która uzyskała 10 punktów.

 
Kurzętnik, dnia 23.04.2024 r.


 
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści