Dodatki osłonowe - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Dodatki osłonowe

Dodatki osłonowe
Kryterium dochodowe

Jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:
1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
możesz starać się dodatek osłonowy.

UWAGA!

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.


Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022.

Wysokość dodatku osłonowego

gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Dodatek osłonowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym - wysokość:
Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, przewidziane stawki dodatku są wyższe.
gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

WAŻNA INFORMACJA
Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, gdy źródłem ogrzewania jest paliwo stałe tylko wówczas,   gdy złożyłeś deklarację do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
Szczegółowe informacje w jaki sposób  wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.
Podaj swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres email.

WAŻNE
W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku rozstrzygnięcia pozytywnego  nie wyślemy w formie tradycyjnej. Jedynie decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści